REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.urszularowinska.pl 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym urszularowinska.pl (sklep.urszularowinska.pl, platforma.urszularowinska.pl) prowadzony jest przez UrsaGO Biurowa Transformacja  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000673261, NIP: 5213776537, REGON: 36702855700000, kapitał zakładowy: 12.000,00 zł, adres poczty elektronicznej biuro@urszularowinska.pl, zwaną dalej Sprzedawcą.

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym urszularowinska.pl (oraz sklep.urszularowinska.pl, platforma.urszularowinska.pl) określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego urszularowinska.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Umowa sprzedaży

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa

§ 6 Udostępnienie Produktu

§ 7 Zasady korzystania z Produktów

§ 8 Metody płatności

§ 9 Subskrypcja

§ 10 Rękojmia i reklamacje

§ 11 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 12 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 13 Przedsiębiorcy

§ 14 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

Załącznik nr 3 Brak możliwości odstąpienia od Umowy

§ 1

Definicje

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Treści cyfrowe – e-booki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep internetowy. Ebooki dostępne w Sklepie internetowym mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.).
 4. Usługi Cyfrowe – usługa pozwalająca Klientowi na dostęp do danych w postaci cyfrowej, przechowywanie i wspólne przetwarzanie danych w postaci cyfrowej albo inne formy interakcji w postaci cyfrowej, np. konsultacja on-line, kursy online, programy cyfrowe np. Program Świadomej Zmiany.
 5. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 7. Klient:
  • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
 4. Newsletter – Usługa Elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach. Regulamin wysyłania Newslettera znajduje się w przyjętej Polityce Prywatności
 5. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
 6. Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 7. Produkt – dostępne w Sklepie internetowym produkty m.in. cyfrowe/elektroniczne będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą (np. Ebooki i Kursy) oraz udział w warsztacie lub konsultacja indywidualna prowadzona przez Sprzedawcę, a także produkty objęte Subskrypcją.
 8. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
 10. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej urszularowinska.pl (sklep.urszularowinska.pl, platforma.urszularowinska.pl).
 11. Sprzedawca – UrsaGO Biurowa Transformacja Sp. z o.o.
 12. Subskrypcja – cykliczna usługa realizacji Zamówień umożliwiająca Klientowi otrzymywanie określonego rodzaju i typu towarów lub produktów cyklicznie od momentu rozpoczęcia subskrypcji do momentu jej anulowania lub zakończenia, która następuje poprzez uiszczanie regularnej, np. comiesięcznej opłaty abonamentowej.
 13. Warsztat – warsztat prowadzony online lub stacjonarnie przez Sprzedawcę, udział w którym stanowi przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego. Szczegóły dotyczące tematyki i zasad realizacji danego warsztatu są każdorazowo wskazane w opisie warsztatu na stronie internetowej Sklepu.
 14. Towar – dostępne w Sklepie internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru lub Produktu ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towarów/Produktów, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.urszularowinska.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców indywidualnych, korzystających ze Sklepu internetowego (chyba że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami), a postanowienia § 13 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w Sklepie internetowym Produktu lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
 8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 9. Zakupu Towaru lub Produktu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską.
 10. Wszystkie informacje o Towarze i Produktach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru/Produktu) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 11. Ceny Towarów i Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 13. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 14. Promocje Towaru/Produktów organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 15. Ze względu na specyfikę sprzedawanych Produktów, zakup Produktu może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Formularz kontaktu, Konto, Newsletter.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, który umożliwi mu wypełnienie niezbędnych do realizacji zamówienia formularzy,
  – dostęp do poczty elektronicznej i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail w zakresie odbioru poczty e-mail np. skrzynki spam, oferty lub inne,
  – odpowiednio skonfigurowana i bezpieczna przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
 4. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 5. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego. Wsparcie techniczne udzielane jest w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00 pod adresem: pomoc@urszularowinska.pl
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
 7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługa „Konto” (dostępna w zakładce „Moje konto”):
 9. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu adresu poczty elektronicznej, danych wskazanych w procesie wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.
 10. Dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta posłużą do składania Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.
 11. Założenie Konta jest konieczne w celu możliwości skorzystania z zakupionych Produktów.
 12. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.
 13. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.
 14. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
 15. Konto jest niezbywalne.
 16. Usługa “Formularz zamówienia”:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru lub Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).
  2. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
  3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu internetowego przycisku potwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku potwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego).
  4. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar/Produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Towaru, sposób płatności za Towar/Produkt.
 17. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe były dostarczone do Klienta zgodnie z Umową i by Klient mógł z nich korzystać. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowej i Usługi Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Klienta ma prawo żądać doprowadzenia do zgodności Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe zgodnie z Umową i ma prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy.
  3. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
  4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 18. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru lub Produktu, który został opisany w § 10 Regulaminu) Klient może składać w szczególności
  • pisemnie na adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@urszularowinska.pl,
  • zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
   – danych Klienta: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, przedmiot reklamacji,
   – okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
   – określenie żądania Klienta,
   – przesłania reklamacji na e-mail podany w niniejszym Regulaminie.
 19. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację nastąpi w taki sam sposób, jak Klient kontaktował się ze Sprzedawcą bądź w inny uzgodniony z Klientem.
 20. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 21. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 23. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy (jeśli były odpłatne).
 24. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli usługi były odpłatne).
 25. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że uzgodnił inaczej z Klientem i nie są z tym związane żadne inne dodatkowe koszty dla Sprzedawcy. 

§ 4

Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:
  1. dokonanie wyboru Towaru/Produktu, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór Towarów/Produktów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
  2. wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury,
  3. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru/Produktu, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów/Produktów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),
  4. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta posłużą do realizacji kolejnych Zamówień.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru/Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 8. W związku z założeniem Konta, każdy Klient ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 5

Realizacja zamówień i dostawa

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz poza Unię Europejską i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach od 8 do 16.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową Sprzedaży oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.
 4. Koszt dostawy Towaru różnić się może w zależności od kraju dostawy, wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Towaru lub Towarów.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:
  1. Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  2. Przesyłka kurierska.
 6. Czas realizacji różni się w zależności od typu Towaru – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup Towaru. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 7 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 8. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 9. Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 10. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 11. Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

§ 6

Udostępnienie Produktu

 1. Do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  – dostęp do Internetu,
  – odpowiedni i dobrze skonfigurowany system operacyjny,
  –  odpowiednia i dobrze skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  – standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  – możliwość odtwarzania plików wideo,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Zakupiona Treść Cyfrowej lub Usługa Cyfrowa zostanie udostępniona Klientowi poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.
 3. Korzystanie z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 4. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. Materiały tworzące Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od zawarcia Umowy. Materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Kursu.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej na czas jednego (1) roku wraz z dostępnymi aktualizacjami. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej w trybie on-line, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.
 6. Realizacja następuje w momencie otrzymania potwierdzenia wpłynięcia płatności. Początek biegu terminu realizacji liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, w przypadku płatności elektronicznych – w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności.
 7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 8. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości po otrzymaniu dostępu do Produktu, Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 7

Zasady korzystania z Produktów

 1. Zakupione i opłacone Produkty będą dostępne dla Klienta na jego Koncie.
 2. Sprzedawca świadczy usługi przechowywania zakupionych Produktów w Sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo korzystać z Produktów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  – rozpowszechniania Produktów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie lub Sprzedawca uprzednio wyraził pisemną zgodę;
  – zwielokrotniania Produktów (zwłaszcza E-booków) w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktów, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie lub Sprzedawca uprzednio wyraził pisemną zgodę.
 5. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie Produktów osobom trzecim jest niedozwolone i jest objęte prawami autorskimi i chronionymi przez prawo.
 6. Sprzedawca informuje Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych Treści cyfrowych oraz Usług Cyfrowych udostępnionych mu przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8
Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych:
   – Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/,
   – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 – aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://poland.payu.com/,
  2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr 94 1140 2004 0000 3602 7718 2570) wskazany w procesie składania Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy sprzedaży).
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru lub Produktu paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub Produktem.

§ 9

Subskrypcja

 1. Sprzedawca oferuje przystąpienie Klientowi do subskrypcji Produktu poprzez dokonanie której Klient ma prawo do otrzymywania wybranych Produktów przez wybrany przez Klienta okres subskrypcyjny. Dostęp do zawartości danego Produktu subskrypcyjnego może być możliwy w ramach różnych pakietów. W takiej sytuacji, pakiety i towarzyszące im świadczenia opisane są na stronie Sklepu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia Subskrypcji, zawierający wszelkie istotne elementy zamówienia oraz informacje niezbędna dla rezygnacji z subskrypcji.
 3. Zakup przez Klienta Subskrypcji obejmuje opłatę z góry za cały okres subskrypcyjny lub opłatę cykliczną. W przypadku usługi Subskrypcji, płatność za Produkt jest wykonywana przy pomocy karty płatniczej, której dane Klient umieszcza w formularzu Zamówienia.
 4. Poprzez wybór subskrypcji Klient wyraża zgodę na jednorazowe lub cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Produkt. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub zostanie pobrana jednorazowo.
 5. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas wybrany podczas składania Zamówienia przez Klienta. Okres ten nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
 6. Brak zapłaty przez Klienta opłaty jednorazowej (za cały okres subskrypcji) cyklicznej za okres Subskrypcji skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Klientowi Produktu subskrybowanego.
 7. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta na 30 dni przed planowaną zmianą ceny przez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta do realizacji Subskrypcji adres e-mail. W przypadku zmiany ceny Klient jest uprawniony do rezygnacji z dalszej Subskrypcji.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z Subskrypcji, przed końcem jej okresu obowiązywania jedynie za zgodą Sprzedawcy, kontakt możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@urszularowinska.pl. Możliwość rezygnacji z Subskrypcji danego Produktu nie dotyczy jednak dostępu do Programu Świadomej Zmiany.
 9. Sprzedający ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji. W takim przypadku Sprzedający będzie realizował każde Zamówienie, za które została dokonana płatność albo dokona niezwłocznego zwrotu uiszczonej przez Klienta płatności w wysokości odpowiadającej części niezrealizowanej Subskrypcji.
 10. Do otrzymywanych w ramach realizacji Subskrypcji Produktów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności § 6 oraz § 7 Regulaminu.

§ 10

Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar/Produkt ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar/Produkt bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  – okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru/Produktu i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  – określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru/Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży),
  – danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.
 8. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.
 9. Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy zakupiony Kurs/Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
 10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
 11. W przypadku złożenia reklamacji przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy indywidualnego poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
  – jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej,
  – jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z osobą fizyczną – Przedsiębiorcą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
 12. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
  – jeśli przedmiot Umowy będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Klientowi nie przysługują, a Sprzedawca odrzuca zgłoszenie (chyba że postanowienia § 13 Regulaminu stanowią inaczej),
  – jeśli przedmiot Umowy nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 11

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@urszularowinska.pl
 4. Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Klienta.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu.
 10. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  – w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  – w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  – w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  – dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  – zawartej w drodze aukcji publicznej,
  – świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  – dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy to zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
 16. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):
  – jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem,
  – jeśli Umowę Sprzedaży zawarto z osobą fizyczną – Przedsiębiorcą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty oświadczeniem mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).
 17. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
  – jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienie do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje, a Sprzedawca nie uwzględnia oświadczenia (chyba że postanowienia § 13 Regulaminu stanowią inaczej),
  – jeśli przedmiot Umowy Sprzedaży nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem.

§ 12

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  – zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn. zm.),
  – zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  – skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  – skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 13

Przedsiębiorcy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi zawierającymi z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada charakteru zawodowego.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 13 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 13.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.
 7. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów niebędących Konsumentami jest faktura.
 9. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 10. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14

Regulamin wystawiania opinii w ramach prowadzonego Strony i Sklepu

 1. W ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu prezentowane są rekomendacje i opinie klientów Sklepu lub /i osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.
 2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych punktach widniejących na stronie Sklepu i na różnych podstronach: w opisie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w innych miejscach. Mogą też pochodzić i odsyłać do portali społecznościowych czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do portali z kontami Sprzedawcy tj. jak Facebook, Instagram, wizytówki Google, portalu LinkediN lub video. Opinie te mogą być z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 3. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych Treściach cyfrowych lub Usługach Cyfrowych i tym samym wyraża świadomą zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach jasno określonych przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne, prawdziwe i były przygotowane przez osoby, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu odpowiednie kroki zawarte w niniejszym Regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te faktycznie pochodzą od klientów. Sprzedawca podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych i/lub wszystkich opiniii, czy konkretna opinia pochodzi od klienta Sklepu.
 5. Opinie wykorzystywane w Sklepie są weryfikowane przez Sprzedawcę. Sprzedawca kontaktuje się bezpośrednio z autorami opinii, które są dla Sprzedawcy mało zrozumiałe lub ma podejrzenia, że nie pochodzą od klientów Sklepu.
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest wykorzystywana i prezentowana w  Sklepie. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę może skontaktować się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować wszystkich opinii pozostawionych w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania. Sprzedawca ma prawo publikować opinie przez siebie wybrane.
 8. Sprzedawca nie korzysta z opinii zakupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza opinii, by promować Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe w Sklepie.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi Konta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami Przedsiębiorcami indywidualnymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 8. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2023 r.
Shopping Cart
Scroll to Top